Points Standing

Name Car KOH Pointssort ascending SBT Points OK Points STMP Points PA Points IND Points KEN Points FALN Points East Points West Points NATS Points CHMP Points KOH Qualified
Casey Gilbert 618 1,007 0 0 0 1,007 0 0 0 1,007 0 0 2,014
Jason Scherer 76 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 *
Jessi Combs 8 & 4618 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
Dan Fresh 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
mitch guthrie jr 9 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
Erik Miller 21 975 0 0 0 982 0 0 0 982 0 0 1,957 *
Branden Sims 913 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975
Matt Howell 4510 975 0 0 930 975 0 0 0 975 930 0 2,880
Jeren Gunter 4809 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975
Joshua Jackson 4608 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975
Dawson Allington 4695 965 0 0 1,000 0 0 0 0 0 1,000 0 1,965
Wayland Campbell 3az 965 0 0 1,000 0 0 0 0 0 1,000 0 1,965 *
John Lay 4834 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965
Jimmy Jack 63 965 0 0 955 965 0 0 0 965 955 0 2,885
Mitch Guthrie 6 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965
Darin Doucette 4564 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960
Casey Currie 2 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960
Brian Behrend 4648 960 0 0 965 0 0 0 0 0 965 0 1,925
Brad Lovell 232 960 0 0 955 0 0 0 0 0 955 0 1,915
Josh Blyler 41 960 0 0 0 1,000 0 0 0 1,000 0 0 1,960 *
john mackiewicz 4632 955 0 0 0 1,007 0 0 0 1,007 0 0 1,962
Sarah Amaral 4538 955 0 0 950 0 0 0 0 0 950 0 1,905
Raul Gomez 4483 955 0 0 955 0 0 0 0 0 955 0 1,910 *
CJ Greaves 33 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955
Mike Johnson 43 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955

Pages